မၾကာမီ တင္ေပးမည့္ စာအုပ္မ်ား

 • အိဇာအသုလ္ကုရ္အာန္
  (ကုရ္အာန္ဌာန္က႐ိုဏ္းက်ဖတ္နည္း)
 • ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ သဂ်္ဝီးဒ္
 • ထာနဝီသခင္ႀကီးႏွင့္ ကာရီ ၁၁-ဦး၊
 • ကြဲလြဲျခင္းသည္ ရဟ္မသ္၊
  ကြဲၿပဲျခင္းသည္ အဇားဗ္၊
 • အေျခခံမူလတန္း ျပဌာန္းခ်က္
  စာအုပ္မ်ား (၁)(၂)(၃)(၄)
 • အရဗီစကား ေျပာၾကစို႕၊
 • အသင့္ေရွ႕ေမွာက္ရွိ အရဗီ၊
 • (ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရဗီ)
  မူလတန္း အရဗီ ဖတ္စာမွတ္စာမ်ား၊
  (ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယတန္း)
  (စတုတၳ၊ ပဥၥမ၊ ဆ႒မတန္း)
 • မူလတန္း အရဗီ သဒၵါ
  (စတုတၳ၊ ပဥၥမ၊ ဆ႒မတန္း)
 • အရဗီ သင္ခန္းစာမ်ား
  ဒု႐ူးစုလ္လုဂဟ္ (၁)(၂)
 • အလယ္တန္း အရဗီ ဖတ္စာမွတ္စာမ်ား

*** ေလ့လာသူမ်ား ***

၁-၆-၂ဝ၁၂ ေန႕မွစတင္သည္။

Quranic College, Dala, Yangon, Myanmar.

Quranic College, Dala

ကုရ္အာန္ေရးရာေကာလိပ္ (ကာရီေက်ာင္း)၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္မွ တင္ျပထားေသာ Internet စာမ်က္ႏွာမ်ားမွ စာအုပ္မ်ား၊ အသံမ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္အား ရည္စူး၍ ျပည္သူလူထု၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ မည္သူမဆို လြတ္လပ္စြာ ကူးယူ၊ ျဖန္႕ခ်ီ၊ ပံုႏွိပ္၊ ထုတ္ေဝႏိုင္ပါသည္။


ဤ Website ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အႀကံေပးလိုသည္မ်ား၊ ေဝဖန္လိုသည္မ်ားကို ေက်နပ္စြာ လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကုရ္အာန္ေရးရာေကာလိပ္ (ကာရီေက်ာင္း) သို႕လည္း လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

Home | President | Webmaster

Copyright © 2012. All Rights Reserved.

// New Update